O nama

O nama

Društvo Premifab d.o.o. prva je tvrtka u Hrvatskoj čija je primarna djelatnost regeneracija otpadnih otapala (postupak R2) i materijalna oporaba ostalog opasnog otpada u skladu sa snažnim EU propisima u gospodarenju otpadom. Imamo jasnu viziju i strategiju postati kemijska tvrtka usko specijalizirana za industrijska otapala, a već sada oporabljujemo gotovo 2.500 tona otapala godišnje. Također postavljamo novi standard u gospodarenju opasnim otpadom poštujući najviše stupnjeve hijerarhije i reda prvenstva u gospodarenju istim. Vodimo se modelom kružnog gospodarstva pri čemu regenerate plasiramo na tržište u obliku različitih proizvoda te na taj način produljujemo životni vijek proizvoda, a istovremeno smanjujemo količinu otpada.
Naš angažman i trud prepoznala je i Europska grupa oporabitelja otapala (ESRG = European Solvent Recycler Group), organizacija akreditirana pri Europskoj agenciji za kemikalije, čiji smo članovi od travnja 2019.

Opći podaci

Puni naziv tvrtke: PREMIFAB društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i proizvodnju
Skraćeni naziv tvrtke: PREMIFAB d.o.o.
Sjedište tvrtke: Poduzetnička ulica 8, Kerestinec
HR-10431 Sveta Nedelja
Sud i broj iz Sudskog registra: Trgovački sud u Varaždinu, MBS 070127119
Temeljni kapital: 235.200,00 kn, uplaćen u cijelosti
Direktor i predsjednik Uprave: Igor Oreški
Banka i broj poslovnog računa: Erste&Steiermarkische Bank d.d.
IBAN: HR5724020061101127773; SWIFT: ESBCHR22Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR312340009111063224; SWIFT: PBZGHR2X
OIB: 53209784748

Misija, vizija, održivost i odgovornost

MISIJA

Zadovoljstvo kupca i trajno poboljšavanje svih procesa u organizaciji temeljne su vrijednosti kojima društvo Premifab d.o.o. teži pri realizaciji usluga oporabe otpada. Uz postizanje zadovoljstva kupaca kvalitetom izvedenih usluga, jedno od temeljnih načela našeg poslovanja je očuvanje okoliša, energetska učinkovitost i prevencija onečišćenja.

VIZIJA

Polazeći od strateškog opredjeljenja vezanog za postizanje visoke kvalitete svih svojih usluga, zaštite okoliša, povećanju efikasnosti i smanjenju potrošnje energije, društvo Premifab d.o.o. će provoditi sve potrebne aktivnosti kojima će uspostaviti efikasan i racionalan sustav poslovanja utemeljen na visokoj svijesti zaštite okoliša i gospodarenja otpadom na svojoj lokaciji.

Ostvarenjem postavljenih ciljeva misije i vizije, društvo Premifab d.o.o. želi postati vodeća tvrtka u regiji u području realizacije usluga oporabe otpada, uzor optimalne prakse upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša i gospodarenja otpadom te smanjenju negativnih utjecaja na okoliš.

ODRŽIVOST I ODGOVORNOST

Otpadna otapala ograničeni su resursi koji se moraju zbrinuti kao opasni otpad. Najčešći način njihova zbrinjavanja je termička obrada, što znači da se vrijedne sirovine gube, a okoliš opterećuje. Cilj društva Premifab d.o.o. je regenerirati te resurse i na tržište vratiti visokokvalitetna otapala koristeći profesionalnu tehnologiju obrade. Otapalo se pušta u kontinuirani ciklus i tako ostaje na tržištu, njihova ušteda daje važan doprinos zaštiti okoliša i smanjenju troškova energije, a istovremeno smanjuje pojavu problematičnog otpada. To je održivost koja zaista zaslužuje svoje ime i važna je ne samo za naše okruženje, već i zbog ekonomskih i socijalnih razloga.

Oporaba otpadnih otapala omogućava dobivanje visokokvalitetnih proizvoda sa smanjenim utjecajem na okoliš. U usporedbi s primarnom proizvodnjom oporabljena otapala stvaraju i do 10 puta manje emisije CO2 što znači da se na godišnjoj razini izbjegne emisija od gotovo 500.000 tona CO2.

Proizvodni pogon

Na lokaciji društva Premifab d.o.o. u Kerestincu smješten je proizvodni pogon s tri postrojenja za destilaciju na kojima se odvija glavna djelatnost – regeneracija otpadnih otapala.

Postrojenja za destilaciju u potpunosti su automatizirana: automatska kontrola razine otpada u spremniku za isparavanje, vremenska regulacija stalnog nadopunjavanja spremnika novim količinama, kontrola temperature rashladne tekućine izmjenjivačem topline u zatvorenom sustavu i regulacija cijelog procesa digitalnim mikro-kontrolerom.

Laboratorij

Društvo Premifab d.o.o. ima vlastiti laboratorij gdje se odvija provjera kvalitete ulaznih materijala (otpadnih otapala iz raznih industrija), kvaliteta materijala za vrijeme regeneracije te kvaliteta proizvoda po završetku regeneracije, odnosno prije njegove distribucije kupcu.

Sukladno važećem Pravilniku o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija, svi djelatnici koji dolaze u dodir s opasnim kemikalijama prošli su edukaciju za rad s opasnim tvarima, a obzirom da vršimo postupke ispitivanja za vanjske naručitelje, uz mogućnost narudžbe specifičnih analiza, laboratorij je akreditiran prema međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

Certifikati

Primjenom norme ISO 9001:2015 odredili smo se:

 • Njegovati i izgrađivati odnos s kupcima;
 • Zapošljavati stručne i ambiciozne djelatnike;
 • Djelatnicima omogućiti i poticati kontinuirano razvijanje i usavršavanje;
 • Pribavljati najsuvremeniju opremu te održavati infrastrukturu i okruženje za ugodan rad;
 • Njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima;
 • Primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015 i težiti nadilaženju razine tih zahtjeva;
 • Postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve kvalitete.

POLITIKA KVALITETE

Primjenom norme ISO 14001:2015 redovito demonstriramo svoju ekološku i društvenu svijest djelatnicima, kupcima i dobavljačima.

Uspostavili smo okolišnu politiku prikazujući posvećenost zaštiti prirode i okoliša te prevenciji od zagađenja, a cilj nam je:

 • Paziti da utjecaji proizvodnih aktivnosti minimalno i kontrolirano utječu na okoliš i prirodu;
 • Kontinuirano raditi na poboljšanju zaštite okoliša i prevenciji od zagađenja;
 • Poštivati zakonsku legislativu koja se odnosi na okolišne aspekte;
 • Uspostaviti i poboljšavati okolišne ciljeve;
 • Dokumentirati, implementirati i održavati sustav zaštite okoliša;
 • Upoznati organizaciju sa svrhom i potrebom za zaštitom okoliša.

POLITIKA OKOLIŠA

Misija Laboratorija za organska otapala (LOO) je provedba stručnog, vjerodostojnog i nepristranog ispitivanja.

Vizija LOO je postići prepoznatljivost i priznatost LOO kao pouzdanog i vjerodostojnog partnera koji se svojom stručnošću, neovisnošću, nepristranošću i odgovornošću potvrđuje kao pouzdan pružatelj usluge ispitivanja. U svakodnevnom radu ispunjenje statutarnih i zakonskih zahtjeva predstavlja primarnu zadaću i obvezu svih djelatnika LOO.

Ciljevi LOO uključuju:

 • Provedbu metoda ispitivanja u skladu s međunarodno priznatim normama i dobrom profesionalnom praksom čime se jamči visoka kvaliteta ispitivanja i razina usluge Laboratorija naručiteljima ispitivanja,
 • Osiguranje nepristrane i neovisne provedbe ispitivanja,
 • Osiguranje da postupke ispitivanja u ime LOO provode isključivo osposobljeni, kompetentni i prikladno educirani djelatnici koji su upoznati s dokumentacijom sustava kvalitete LOO te su je obvezni primjenjivati prilikom provedbe ispitivanja,
 • Provedba postupaka ispitivanja u kojemu se uvažava važnost načela povjerljivog postupanja sa svim podacima koje će djelatnici LOO prikupiti tijekom provedbe ispitivanja. Uvažavajući i ne kršeći prethodno načelo, LOO će svim potencijalnim korisnicima usluge ispitivanja osigurati neophodnu razinu informacija o tijeku i postupku ispitivanja koje provodi LOO.

Uprava Društva uspostavlja, provodi i održava politiku upravljanja okolišem tako da u definiranom području primjene svog sustava upravljanja okolišem:

 • bude primjerena svrsi i kontekstu organizacije, uključujući njezinu narav, razmjere i utjecaj na okoliš svojih aktivnosti, proizvoda i usluga;
 • pruža okvir za postavljanje ciljeva povezanih s okolišem;
 • uključuje opredijeljenost za zaštitu okoliša, uključujući sprječavanje onečišćenja i druga konkretna opredjeljenja bitna za kontekst organizacije (druga konkretna opredjeljenja u pogledu zaštite okoliša mogu uključiti održivu uporabu resursa, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama te zaštitu bioraznolikosti i ekosustava);
 • uključuje opredijeljenost za ispunjavanje obveza usklađenosti;
 • uključuje opredijeljenost za trajno poboljšavanje sustava upravljanja okolišem radi povećanja uspješnosti upravljanja okolišem.

Uprava Društva po potrebi revidira politiku upravljanja okolišem kako bi uvijek bila aktualna, primjenljiva i primjerena svrsi i kontekstu organizacije. Ona podržava strateško usmjerenje organizacije te pruža okvir za postavljanje ciljeva upravljanja okolišem. Uprava osigurava da politika kvalitete bude primjerena djelatnostima Društva i periodično se, kroz ocjenu sustava koju donosi Uprava, provjerava aktualnost utvrđene politike zaštite okoliša.

IZJAVA O OKOLIŠU