Laboratorijske usluge

Istraživanje i razvoj proizvoda jedna su od glavnih premisa društva Premifab d.o.o. Vizija proizvoda prilagođenog kupcu i njegovoj željenoj upotrebi, kao i procjena kvalitete ulaznog i regeneriranog materijala, razlozi su osnivanja vlastitog analitičko-kemijskog laboratorija – Laboratorij za organska otapala.

Prva faza procjene otapala podrazumijeva klasificiranje regeneriranih otapala kao prihvatljivo ili neprihvatljivo za regeneraciju, što se bazira na sastavu, udjelima nepoželjnih komponenti i samoj opasnosti procesa obrade. U drugoj fazi procjene prihvatljivih otapala, a nakon detaljne analize sastava dobivenih uzoraka, procjenjuje se kvaliteta procesa regeneracije što uključuje učinkovitost obrade te samu mogućnost upotrebe regenerata. Ta faza uključuje i regeneraciju na velikoj skali i kontinuirana analiza sastava prema potrebi.

 

Metode određivanja:

  • Plinska kromatografija (s FID detektorom) za kvalitativno i kvantitativno određivanje organskih otapala;
  • Karl Fischerova kulometrijska i volumetrijska titracija za određivanje udjela vode;
  • Mjerenje pH i električne provodljivosti;
  • Određivanje gustoće;
  • Određivanje obojenja prema platino-kobaltnoj (Hazen) skali;
  • Uzorkovanje otpada, destilata i kemikalija na bazi organskih otapala.

 

Sve standardne procedure u laboratoriju radimo prema GLP-u (good laboratory practice).

Područje akreditacije prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 odnosi se na uzorkovanje i ispitivanje otpadnih uzoraka, regenerata i kemikalija na bazi organskih spojeva.

KONTAKT

Laboratorij za organska otapala (LOO)
Poduzetnička ulica 8, Kerestinec, 10431 Sveta Nedelja
E: loo@premifab.hr

tel: +385 1 5513 086