Regeneracija otpadnih otapala

Regeneracija otpadnog otapala je prerada fizikalno-kemijskim postupcima u svrhu dobivanja sirovine (regenerata), a obuhvaća postupak separacije i izolacije korisnih organskih otapala iz otpada na temelju razlika u svojstvima pojedinih komponenata otpada.

Osnovne operacije regeneracije u društvu Premifab d.o.o. su isparavanje te kondenziranje željenog kemijskog spoja u otpadu pomoću postrojenja za destilaciju najviših standarda, elektronički upravljanih i kontroliranih u svim željenim fizikalno-kemijskim i sigurnosnim zahtjevima. Destilacija predstavlja izdvajanje željenog čistog isparivog dijela (korisno otapalo) od neisparivog dijela otpada (mulj, boja, voda i ostale primjese).

Otpad se iz zatvorenih IBC spremnika integriranom vakuumskom pumpom prepumpava u zatvoreni spremnik stroja u kojemu se vrši isparavanje tijekom kontinuiranoga 24-satnog procesa. Ispareno očišćeno otapalo kondenzira se i na kraju kontinuiranog procesa destilacije slijedi proces pražnjenja neželjenih ostataka destilacije (mulj, voda i sl.). Nakon kondenzacije regenerirano otapalo transportira se u čiste IBC spremnike.

Otpad se mora oporabljivati na način da ne ugrožava ljudsko zdravlje koristeći postupke koje ne štete okolišu ili štete u najmanjoj mogućoj mjeri.