Industrijska otapala

Industrijska otapala

Industrijska otapala su hlapljiva organska otapala različita sastava. Mnoga industrijska otapala vrlo su zapaljiva, otrovnih para i u smjesi sa zrakom lako eksplodiraju. Neka karakteristična i svakodnevna organska otapala su: etanol, metanol, kloroform, benzen, aceton, itd.